PREPRAVNÝ PORIADOK NÁKLADNEJ DOPRAVY
spoločnosti TIM SK, s.r.o.

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1. Spoločnosť TIM SK, s.r.o. so sídlom Robotnícka 5, 953 01 Zlaté Moravce , IČO 366 26 422 (ďalej iba ,,dopravca“) podnikajúci v cestnej doprave vydáva podľa § 4 zákona č.56/2012 Z. z. o cestnej doprave tento prepravný poriadok pre cestnú nákladnú dopravu.

2. Tento prepravný poriadok obsahuje prepravné podmienky dopravcu potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy, stanovuje práva a povinnosti dopravcu, vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú na tovare a iných veciach pri preprave tovaru nákladným vozidlom.

3. Tento prepravný poriadok je súčasťou návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy a po jej uzatvorení je jeho obsah súčasťou zmluvných práv a povinností účastníkov.

4. Na účely tohto prepravného poriadku sa zmluvou alebo prepravnou zmluvou rozumie zmluva o preprave nákladu podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka, zmluva o preprave vecí podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a zmluva podľa Dohovoru CMR, pokiaľ nie je uvedené inak.

5. Na účely tohto prepravného poriadku sa odosielateľom rozumie osoba, ktorá si u dopravcu objednala prepravu veci alebo vecí, aj keď prepravu len sprostredkovala pre tretiu osobu, pokiaľ s dopravcom nebolo dohodnuté inak. Pokiaľ objednávateľom prepravy je príjemca zásielky, platia pre príjemcu zásielky primerane ustanovenia tohto prepravného poriadku vzťahujúce sa na odosielateľa. Príjemca je v tomto prípade zmluvnou stranou zmluvy o preprave a zodpovedá za riadne odovzdanie zásielky dopravcovi podľa podmienok uvedených v tomto prepravnom poriadku, pokiaľ túto zodpovednosť písomne neprevzal odosielateľ zásielky.

6. Dopravca vykonáva cestnú nákladnú dopravu podľa tohto prepravného poriadku, podľa príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky a podľa medzinárodne platných dohôd, dohovorov a ich dodatkov a úprav týkajúcich sa dopravy.

Článok II.

Druh prevádzkovanej cestnej dopravy a rozsah poskytovaných dopravných služieb

1. Dopravca vykonáva vnútroštátnu nákladnú cestnú dopravu.

2. Charakter vykonávanej cestnej nákladnej dopravy:

a. celokamiónové- vozové zásielky

b. kusové zásielky

3. Za vozovú zásielku sa pre účely tohto prepravného poriadku považuje zásielka prepravovaná jednému odosielateľovi alebo jednému prijímateľovi jednou jazdou vozidla bez ohľadu na váhu, druh zásielky a počtu miest nakládky a vykládky nákladu, pokiaľ je využitá užitočná hmotnosť alebo ložný priestor použitého vozidla. O jednu jazdu ide aj vtedy, ak dopravca z prevádzkových dôvodov preložil zásielku alebo jej časť na iné vozidlo.

Článok III.

Vymedzenie prepravovaných vecí

1. Dopravca vzhľadom na svoju terajšiu technickú základňu prepravuje náklad

a. voľne ložený náklad, pokiaľ ide o zeminu, štrk, sutinu alebo podobný sypký

náklad, pri prevoze ktorého nehrozí jeho poškodenie alebo

b. inak na základe podrobných objednávok odosielateľov podľa charakteru prepravovaného tovaru.

2. Dopravca prepravuje rozličné druhy tovaru, vrátane tekutín a sypkých látok.

3. Z prepravy sú vylúčené:

a. veci, ktorých preprava je zakázaná všeobecne záväznými právnymi predpismi

b. predmety, ktoré svojimi rozmermi alebo hmotnosťou vzhľadom na užitočnú

hmotnosť, rozmery vozidiel a stav pozemných komunikácií, ktoré majú byť pri preprave použité, sú nevhodné

c. živé zvieratá

d. nebezpečné veci, v zmysle Európskej dohody o medzinárodnej cestnej doprave nebezpečných vecí (Dohoda ADR)

e. kontajnery

f. zvlášť nadmerné alebo nadrozmerné zásielky, ktoré by si vyžadovali špecializovanú technickú základňu.

4. Dopravca má právo odmietnuť prepravu vecí vysokej, respektíve ťažko vyčísliteľnej hodnoty, napr. starožitnosti, umelecké diela a pod.

5. Dopravca si vyhradzuje právo odmietnuť prepravu veci, pokiaľ mu jeho situácia s prihliadnutím na technické, personálne a organizačné možnosti nebude umožňovať túto prepravu uskutočniť v požadovanom čase.

6. Dopravca má právo vylúčiť z prepravy veci, ktoré podľa osobitných predpisov vyžadujú zvláštne a osobitné zabezpečenie ich prepravy a za okamžitých podmienok a stavu technickej základne, vozového parku a personálu dopravca tieto osobitné podmienky nemôže zabezpečiť

7. Ak bola podaná k preprave zásielka, ktorá je vylúčená z prepravy podľa odseku 3 alebo jej preprava vzhľadom na povahu zásielky je podľa právnych predpisov dovolená len za osobitných podmienok, bez toho, aby bola táto osobitná povaha zásielky dopravcovi dopredu oznámená, alebo bola taká zásielka prevzatá na základe nesprávnych alebo neúplných údajov, je odosielateľ povinný zaplatiť dopravcovi pokutu vo výške rovnajúcej sa trojnásobku dohodnutého prepravného za celovozovú zásielku.

Článok IV.

Podmienky pristavovania vozidiel na nakládku a vykládku a rozsah súčinnosti odosielateľa a príjemcu vecí s dopravcom

1. Dopravca a odosielatelia zabezpečia, aby boli harmonogramy nakládok, vykládok a prepravy naplánované tak, aby boli dodržané ustanovenia Nariadenia EP a Rady č. 561/2006, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, najmä zabezpečenie doby prevádzky nakladacích a vykladacích miest tak, aby vodiči dopravcu mohli dodržiavať dobu jazdy, prestávky, denné a týždenné odpočinky podľa ustanovení daného nariadenia.

2. Zásielku alebo jej časť je odosielateľ povinný podať k preprave v riadnom obale, ak to povaha zásielky alebo jej časti vyžaduje vzhľadom na ochranu pred poškodením, zničením alebo stratou počas prepravy alebo manipulácie s ňou alebo ak existuje nebezpečenstvo, že by bez obalu mohlo dôjsť počas prepravy, vzhľadom na vlastnosti zásielky alebo jej časti, k vzniku škody osobám, na iných zásielkach alebo dopravcovi. Dopravca nie je povinný skúmať, či zásielka svojou povahou vyžaduje obal, poprípade, či použitý obal je primeraný. Odosielateľ zodpovedá za škody, ktoré vznikli chybným alebo nedostatočným obalom počas prepravy.

3. Pokiaľ povaha zásielky vyžaduje, aby sa počas nakládky, prepravy a vykládky s ňou zaobchádzalo určitým spôsobom, odosielateľ je povinný označiť každý kus manipulačnou značkou pre označovanie prepravných obalov podľa Slovenských technických noriem (STN), prípadne iných noriem.

4. Dopravca má právo odmietnuť zásielku, ktorá nevyhovuje podmienkam na balenie a označovanie tovaru. Ak odosielateľ výhradu dopravcu potvrdí v nákladnom liste alebo inom doklade, môže dopravca zásielku prevziať k preprave.

5. Dopravca je oprávnený kedykoľvek preskúmať, či zásielka zodpovedá údajom v prepravných dokladoch.

6. Odosielateľ zásielky je povinný dopravcovi odovzdať zásielku v stave spôsobilom na prepravu po pozemných komunikáciách. Ak nie je zásielka spôsobilá na prepravu alebo sa zistí pri preberaní zásielky taká chyba, že by jej prepravou mohla byť spôsobená škoda na vozidle alebo iných zásielkach, dopravca je oprávnený odmietnuť prijatie zásielky, ak sa chyba zistí až pri preprave, dopravca je oprávnený jazdu prerušiť.

7. Náklady spojené s pristavením vozidla na nakládku, zdržaním vozidla pri nakládke alebo spojené s prerušením prepravy podľa odseku 8 je povinný uhradiť dopravcovi odosielateľ.

8. Hmotnosťou zásielky sa rozumie hmotnosť nákladu vrátane paliet, prepravných skríň a podobne aj s manipulačnými a prepravnými pomôckami odosielateľa prevzatými zároveň so zásielkou.

9. Hmotnosť zásielky zisťuje odosielateľ a zodpovedá za tento údaj, ktorý sa uvádza v nákladnom liste alebo v iných sprievodných dokladoch.

10. Dopravca má právo preskúmať hmotnosť zásielky, ak má pochybnosti o správnosti údajov uvedených odosielateľom.

11. Spôsob a výsledok preskúmania hmotnosti uvedie dopravca na všetky diely nákladného listu alebo iného prepravného dokladu.

12. Odosielateľ uhradí náklady spojené so zisťovaním hmotnosti, ak o zistenie hmotnosti požiadal dopravcu v prepravnej zmluve alebo ak sa odlišuje hmotnosť zásielky zistená dopravcom od hmotnosti uvedenej odosielateľom o viac ako 3%.

13. Ak o zistenie hmotnosti požiada príjemca, je tiež povinný uhradiť náklady spojené so zisťovaním hmotnosti zásielky.

14. Odosielateľ v Slovenskej republike berie na vedomie, že ak bez vedomia vodiča vozidla alebo jeho prevádzkovateľa pri nakladaní tovaru prekročí najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravy vozidla, môže byť podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov sankcionovaný zo strany orgánu Policajného zboru.

15. Pokiaľ by bol za prekročenie povolenej hmotnosti sankcionovaný dopravca vinou odosielateľa, odosielateľ je povinný mu výšku zaplatenej sankcie nahradiť.

16. Ak dopravca zistí prekročenie dovolenej hmotnosti nákladu resp. jeho zlé rozloženie zavinené odosielateľom ešte v mieste odoslania, je odosielateľ povinný vykonať vyloženie časti zásielky resp. jej preloženie. Ak to dopravca zistí až počas prepravy napr. z dôvodu nesprávnych údajov o hmotnosti zásielky, je oprávnený vykonať vyloženie časti zásielky resp. jej preloženie na účet a zodpovednosť odosielateľa zásielky. O tom, že zásielka sa bude prekladať resp. časť vykladať je dopravca povinný informovať odosielateľa zásielky a tieto úkony je povinný zaznamenať aj v prepravnom doklade. Na prepravu vyloženej časti zásielky je odosielateľ povinný vystaviť samostatnú objednávku prepravy.

17. Odosielateľ je povinný presne špecifikovať v prepravnej zmluve miesto nakládky a vykládky (presnú adresu) a tiež oznámiť dopravcovi prípadne obmedzenia pre vjazd určitých nákladných vozidiel resp. v určitom čase na miesto nakládky resp. vykládky. Napríklad či miesto neleží v nízko emisnej zóne, v zóne s obmedzeniami pre vjazd nákladných vozidiel s určitou celkovou hmotnosťou, s určitým zaťažením na nápravy a pod. Odosielateľ tiež je povinný uviesť dobu prevádzky príjemcu, resp. v ktorom čase je možné vykonávať vykládku.

18. Nakládku vo všeobecnosti zabezpečuje odosielateľ a vykládku príjemca zásielky, pokiaľ sa dopravca s odosielateľom nedohodol inak.

19. Nakladanie a skladanie nákladu na ceste je dovolené v SR len vtedy, ak to nemožno urobiť mimo cesty. Náklad sa musí zložiť a naložiť čo najrýchlejšie a tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky.

20. Osádka vozidla z hľadiska prepravnej zmluvy nemá povinnosť zabezpečovať nakládku a vykládku vozidla. Dopravca vykoná nakládku alebo vykládku len v prípade, ak má k tomu potrebné prevádzkové zariadenie a pracovníkov a je to v prepravnej zmluve výslovne dohodnuté a za dohodnutý príplatok k cene za prepravu. Osádka vozidla dopravcu z hľadiska predpisov o bezpečnosti práce nemôže používať manipulačné zariadenia odosielateľov pokiaľ nebola z ich prevádzkou zaškolená a s písomným súhlasom odosielateľov.

21. Odosielateľ je povinný vykonať včas všetky opatrenia nutné k plynulej nakládke a k ochrane zásielky pred poškodením. Odosielateľ a príjemca je povinný zabezpečiť podmienky pre bezpečnosť práce a pre hospodárne využitie vozidiel dopravcu. Hlavne je povinný zaistiť, aby nakladacie a vykladacie miesta a zariadenia boli udržované v stave, ktorý umožňuje rýchlu a bezpečnú nakládku a vykládku zásielok, zaistiť dostatočné spevnenie všetkých plôch používaných k jazde vozidiel vrátane neverejných príjazdových komunikácií a ich udržovanie v zjazdnom a bezpečnostnom stave, ako aj dostatočné osvetlenie miest nakládky a vykládky.

22. Za upevnenie nákladu na vozidle primárne zodpovedá odosielateľ, lebo ten má patričné znalosti týkajúce sa zásielky. Odosielateľ zásielky je povinný poskytnúť presné informácie o zásielke týkajúce sa hmotnosti a rozmerov jednotlivých kusov. Ak má odosielateľ vypracované pokyny pre nakladanie a upevnenie nákladu v cestnej nákladnej doprave je povinný ich dopravcovi v dostatočnom predstihu pred zahájením prepravy poskytnúť v jazyku, ktorému dopravca rozumie.

23. Vodič ako zástupca dopravcu je povinný sa pri nakládke zúčastniť a prípadne usmerniť rozloženie nákladu na vozidle napr. z hľadiska rovnomerného zaťaženia náprav vozidla prepravovaným tovarom a z hľadiska toho, aby pri preprave nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo poškodenie prepravovaných zásielok. Ak nedbá odosielateľ na pokyny dopravcu a dôjde preto k chybe v naložení, hlavne v preťažení vozidla, je dopravca oprávnený žiadať preloženie nákladu na vozidle alebo zloženie nákladu alebo jeho časti. Ak nie je dopravcovi vyhovené môže odmietnuť vykonanie prepravy, poprípade obstarať riadne zloženie a uloženie nákladu na účet a nebezpečenstvo odosielateľa.

24. Ak zabezpečuje nakládku a vykládku vozidla odosielateľ, je povinný dbať, aby nedošlo k poškodeniu vozidla a iných zariadení dopravcu. Hlavne nie je dovolené spúšťať ťažšie náklady z väčšej výšky na vozidlo.

25. Ak je nutné vykonať dezinfekciu vozidla, zabezpečuje ju dopravca. Náklady s dezinfekciou spojené hradí odosielateľ, ktorého zásielka spôsobila nutnosť dezinfekcie.

26. Z dôvodu poškodenia zásielky pri preprave môže príjemca odmietnuť prijatie zásielky alebo jej časti len vtedy, ak sa zmenil poškodením stav zásielky do tej miery, že nie je možné ju použiť k pôvodnému účelu. Príjemca však nie je povinný prevziať zásielku, pokiaľ dopravca nespíše zápis o poškodení zásielky za prítomnosti obidvoch zúčastnených strán. Zápis je možno urobiť aj v prepravnej listine.

27. Výhrady voči spôsobu nakládky, prekládky a vykládky dopravca (člen osádky vozidla) uplatní voči odosielateľovi, príjemcovi alebo iným osobám písomnou formou, napríklad do nákladného listu.

28. Za čas zdržania dopravcu pri nakládke alebo vykládke sa považuje; pokiaľ nebolo v prepravnej zmluve dohodnuté inak; čas od požadovaného času pristavenia vozidla dopravcu na nakládku alebo vykládku až po začatie nakládky alebo vykládky a každé dopravcom nezavinené prerušenie týchto prác vrátane vystavenie prepravných dokladov k zásielke. Za čas zdržania môže dopravca požadovať finančnú náhradu, ktorá by mala byť dohodnutá v prepravnej zmluve.

Článok V.

Spôsob uzavretia a platnosť zmluvy o preprave vecí vo vnútroštátnej nákladnej cestnej doprave

1. Ak si prepravu u dopravcu objedná podnikateľský subjekt a dôjde k uzavretiu zmluvy o preprave, zmluva sa bude riadiť ustanoveniami § 610 a nasl. o zmluve o preprave vecí a ostatnými príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

2. Ak si prepravu vecí objedná u dopravcu fyzická osoba nepodnikateľ, dôjde k uzavretiu zmluvy o preprave nákladu podľa príslušných ustanovení § 765 a nasl. a ostatných príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

3. Zmluvou o preprave veci sa dopravca zaväzuje odosielateľovi, že prepraví vec (zásielku) z určitého miesta (miesto odoslania) do určitého iného miesta (miesto určenia), a odosielateľ sa zaväzuje zaplatiť mu odplatu (prepravné).

4. Dopravca je oprávnený požadovať, aby mu odosielateľ potvrdil požadovanú prepravu v prepravnom doklade, a odosielateľ je oprávnený požadovať, aby mu dopravca písomne potvrdil prevzatie zásielky.

5. Ak sú na vykonanie prepravy potrebné osobitné listiny, je odosielateľ povinný odovzdať ich dopravcovi najneskôr pri odovzdaní zásielky na prepravu. Odosielateľ zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi neodovzdaním týchto listín alebo ich nesprávnosťou.

6. Ak nevyplýva zo zmluvy niečo iné, zmluva zaniká, ak odosielateľ nepožiadal dopravcu o prevzatie zásielky v čase určenom v zmluve, inak do šiestich mesiacov od uzavretia zmluvy.

7. Dopravca je povinný prepravu vykonať do miesta určenia s riadnou starostlivosťou v dohodnutej lehote, inak bez zbytočného odkladu. Pri pochybnostiach začína lehota plynúť dňom nasledujúcim po prevzatí zásielky dopravcom.

8. Dopravca doručí zásielku na miesto určenia príjemcovi, ktorého adresu určí v objednávke zrozumiteľným a jasným spôsobom odosielateľ.

9. Pokiaľ dopravca zásielku nevydal príjemcovi, je odosielateľ oprávnený požadovať, aby preprava bola prerušená a zásielka mu bola vrátená, alebo aby s ňou bolo naložené inak, a uhradí dopravcovi účelne vynaložené náklady s tým spojené.

10.K uzavretiu zmluvy o preprave dochádza okamihom potvrdenia objednávky dopravcom, objednávka môže byť urobená písomne, prostredníctvom elektronickej pošty alebo ústne, vrátane telefonickej objednávky. Odosielateľ berie na vedomie, že týmto okamihom je objednávka záväzná.

11. Objednávka je prijatá

a) ak dôjde k ústnej (vrátane telefonickej dohody) dohode dopravcu a odosielateľa o podstatných okolnostiach vykonania prepravy (najmä rozsah, čas, miesto určenia)

b) okamihom, keď písomne, e-mailom, faxom alebo iným hodnoverným spôsobom dôjde k dohode o podstatných okolnostiach prepravy,

c) začatím objednanej prepravy dopravcom, pokiaľ nebola objednávka prijatá podľa predchádzajúcich bodov.

12. Dopravca písomne potvrdí prijatie objednávky na žiadosť odosielateľa.

13. Objednávku prepravy je možno vystaviť na jednu prepravu alebo určitý počet prepráv.

14. Objednávka prepravy musí obsahovať alebo byť dodatočne doplnená o všetky údaje potrebné na jej vykonanie a na vystavenie faktúry podľa platnej legislatívy, najmä:

a) obchodné meno objednávateľa prepravy, adresu, IČO, IČ DPH, e-mail, číslo telefónu a podľa potreby aj iné kontaktné údaje,

b) informácie o zásielke (druh, hrubú hmotnosť (hmotnosť vrátane obalu a aj palety), počet kusov, rozmery, požiadavky na upevnenie a pod.),

c) miesto odoslania a miesto určenia zásielky (presnú adresu),

d) ak je požadovaný, tak aj čas nakládky a čas vykládky,

e) pri zásielkach prepravovaných do opravy aj informácie o druhu a rozsahu poškodenia.

f) dohodnutú odplatu za vykonanie prepravy (cenu za prepravu).

g) splatnosť faktúry.

15. Po uzavretí zmluvy o preprave môže dopravca požadovať od odosielateľom prepravy zloženie zálohy ešte pred uskutočnením prepravy. Dopravca je povinný prijatie zálohy náležite potvrdiť a vystaviť požadované daňové doklady (napr. zálohovú faktúru).

16. Odosielateľom a príjemcom zásielky môže byť ten istý subjekt.

Článok VI.

Práva a povinnosti odosielateľa

1. Základnou povinnosťou odosielateľa je poskytnutie súčinnosti dopravcovi (Viď Článok IV.) a uhradenie odplaty (prepravné) za vykonanie prepravy.

2. Základnou povinnosťou dopravcu je vykonanie prepravy s riadnou starostlivosťou podľa zmluvy o preprave, tohto prepravného poriadku a príslušných právnych predpisov.

3. Dopravcovi prislúcha dohodnutá odplata alebo ak nebola dohodnutá, odplata obvyklá v čase uzavretia zmluvy o preprave s prihliadnutím na obsah záväzku dopravcu.

4. Dopravcovi vzniká nárok na prepravné po vykonaní prepravy do miesta určenia, ak zmluva neurčuje inak.

5. Ak nemôže dopravca dokončiť prepravu pre skutočnosti, za ktoré nezodpovedá, má nárok na pomernú časť prepravného s prihliadnutím na už uskutočnenú prepravu.

6. Ak je v zmluve určený príjemca zásielky, nadobúda práva a povinnosti zo zmluvy o preprave, keď požiada o vydanie zásielky. Týmto okamihom prechádzajú na príjemcu aj nároky týkajúce sa škody na zásielke. Dopravca však zásielku príjemcovi nevydá, ak by to bolo v rozpore s pokynmi danými mu odosielateľom. V tomto prípade má naďalej právo nakladať so zásielkou odosielateľ. Ak určí odosielateľ dopravcovi inú osobu ako príjemcu, nadobúda táto osoba práva zo zmluvy tým istým spôsobom ako pôvodný príjemca.

7. Prijatím zásielky preberá príjemca ručenie za úhradu pohľadávok dopravcu voči odosielateľovi za zmluvy týkajúcej sa prepravy prevzatej zásielky, ak o týchto pohľadávkach príjemca vedel alebo musel vedieť.

8. Dopravca má na zabezpečenie svojich nárokov vyplývajúcich zo zmluvy zádržné právo k zásielke, dokiaľ s ňou môže nakladať, ktoré má prednosť pre zádržnými právami vzniknutými predtým.

Článok VII.

Zodpovednosť dopravcu za škodu

1. Dopravca zodpovedá za škodu na zásielke, ktorá vznikla po jej prevzatí dopravcom až do jej vydania príjemcovi, ibaže ju dopravca nemohol odvrátiť pri vynaložení riadnej starostlivosti.

2. Za škodu na zásielke však dopravca nezodpovedá, ak preukáže, že bola spôsobená:

a) odosielateľom, príjemcom alebo vlastníkom zásielky,

b) chybou alebo prirodzenou povahou obsahu zásielky, vrátane obvyklého úbytku,

c) okolnosťou, ktorú dopravca nemohol odvrátiť; ide tu o prípady vyššej moci napríklad poškodenie nákladu pri záplavách, zemetrasení, požiari, pádu lavíny a pod.

d) chybným obalom, dopravca má právo zapísať výhrady k obalu a stavu zásielky do prepravného dokladu resp. dodacieho listu.

3. Pri škode na zásielke vzniknutej podľa ods. 2 je dopravca povinný vynaložiť riadnu starostlivosť, aby škoda bola čo najmenšia.

4. Pri strate alebo zničení zásielky je dopravca povinný nahradiť cenu, ktorú zásielka mala v čase, keď bola odovzdaná dopravcovi.

5. Pri zmluve o preprave nákladu podľa Občianskeho zákonníka je dopravca povinný pri strate alebo zničení zásielky nahradiť cenu, ktorú mala stratená alebo zničená zásielka v čase, keď bola prevzatá na prepravu. Okrem toho je povinný znášať účelne vynaložené náklady vzniknuté v súvislosti s prepravou stratenej alebo zničenej zásielky. Pri poškodení alebo čiastočnej strate zásielky uhrádza dopravca sumu, o ktorú bola zásielka znehodnotená; ak je účelné vykonať opravu, uhrádza dopravca náklady opravy. Dopravca za uvedené škody zodpovedá do hodnoty 2 000,- EUR. Dopravca je povinný vykonať prepravu s odbornou starostlivosťou a v určenej lehote. Za iné škody z nákladnej prepravy, ako sú škody na prepravovanej zásielke, zodpovedá dopravca, len ak boli spôsobené prekročením dodacej lehoty. Dopravca za škodu spôsobenú prekročením dodacej lehoty zodpovedá do výšky prepravného. Odosielateľ alebo príjemca musia vzniknutú škodu ako aj zavinenie dopravcu jednoznačne preukázať (medzi vzniknutou škodou a zavinením dopravcu musí byť preukázaná príčinná súvislosť).

6. Dopravca je povinný urýchlene podať odosielateľovi správu o škode na zásielke vzniknutej do jej odovzdania príjemcovi. Ak však príjemca nadobudol právo na vydanie zásielky, je povinný túto správu podať príjemcovi.

7. Ak hrozí bezprostredne podstatná škoda na zásielke a ak nie je čas vyžiadať si pokyny odosielateľa alebo ak váha odosielateľ s takými pokynmi, môže dopravca zásielku vhodným spôsobom predať na účet odosielateľa.

8. Dopravca môže svoj záväzok plniť pomocou ďalšieho dopravcu a zodpovedá pritom, akoby prepravu uskutočňoval sám.

9. Za škodu spôsobenú odosielateľovi neuskutočnením prepravy, o ktorej bola už dohodnutá prepravná zmluva, zodpovedá dopravca len do výšky preukázaných výdajov spojených so zbytočnou prípravou zásielky k preprave.

10. Právo na náhradu škody musí odosielateľ uplatniť u dopravcu len písomne, pričom svoje požiadavky musí zdôvodniť a musí preukázať príčinnú súvislosť medzi vznikom škody a zavinením dopravcu. Ďalej musí pripojiť doklady preukazujúce oprávnenosť jeho nároku a správnosť výšky požadovanej čiastky a príslušný diel prepravného dokladu.

11. Právo na náhradu škody musí odosielateľ uplatniť u dopravcu do šiestich mesiacov od vydania zásielky príjemcovi alebo ak k vydaniu zásielky nedošlo, do šiestich mesiacov od prevzatia zásielky na prepravu, inak právo zanikne.

Článok VIII.

Podmienky zmeny a odstúpenia od zmluvy o preprave

1. Až do vydania zásielky môže odosielateľ požadovať, aby doprava bola prerušená a zásielka mu bola vrátená, alebo aby s ňou bolo naložené inak po dohode s dopravcom a odosielateľ je povinný uhradiť účelne vynaložené náklady s týmto spojené.

2. Príjemca zásielky môže navrhnúť, aby mu bola vydaná na inom mieste vykládky.

3. Prepravné a ostatné náklady spojené s realizáciou zmeny prepravnej zmluvy podľa ods. 1 hradí odosielateľ a podľa ods. 2 príjemca.

4. Ak po dojednaní prepravnej zmluvy zanikne potreba prepravy, je odosielateľ povinný oznámiť to bez meškania dopravcovi. V tomto prípade je odosielateľ prepravy povinný uhradiť vzniknutú škodu dopravcovi s tým súvisiacu, vrátane ušlého zisku.

5. Ak bola preprava odvolaná až po výjazde vozidla na dohodnuté miesto nakládky alebo vozidlo už bolo na takéto miesto pristavené a k podaniu zásielky k preprave nedošlo z príčiny na strane odosielateľa, prislúcha dopravcovi náhrada za vynaložené náklady s tým spojené.

6. Ak dopravca nemôže vykonať dohodnutú prepravu alebo ju nemôže vykonať za dohodnutých podmienok alebo podmienok stanovených týmto prepravným poriadkom, je povinný to bez meškania oznámiť odosielateľovi. Ak nevyhovujú odosielateľovi nové podmienky navrhnuté dopravcom, je oprávnený od prepravnej zmluvy odstúpiť; od zmluvy môže odstúpiť tiež vtedy, ak nebolo vozidlo bez predchádzajúcej dohody s odosielateľom pristavené do troch hodín od dohodnutého času pristavenia vozidla.

7. Účinky odstúpenia od zmluvy o preprave má aj odmietnutie prevzatia zásielky dopravcom podľa podmienok tohto prepravného poriadku.

8. Dopravca je oprávnený odstúpiť od zmluvy o preprave, ak nedôjde k dodaniu resp. naloženiu zásielky do troch hodín od dohodnutého času pristavenia vozidla na dohodnutom mieste.

9. Ak sa vyskytne po prijatí zásielky na prepravu prekážka, pre ktorú nie je možné prepravu začať alebo v nej pokračovať alebo nie je možné vykonať vydanie zásielky a s odosielateľom nebol dohodnutý ďalší postup pre takýto prípad, je dopravca povinný vyžiadať si bez meškania pokyny odosielateľa.

10. Dopravca nemusí vyrozumieť odosielateľa, ak ide o prekážku prechodného rázu (napr. nutnosť preloženia zásielky) a dosiahnutie jeho pokynov by si vyžiadalo dlhšej doby, než bude potrebná k odstráneniu prekážky.

11. Ak pominie prekážka skôr, ako bol vykonaný dodatočné pokyny odosielateľa, postupuje dopravca podľa pôvodne dohodnutých podmienok. Odosielateľ môže dať vopred pokyny, ako so zásielkou naložiť pre prípad vzniku prekážky pri preprave pri plnení prepravnej zmluvy.

12. Ak nie je možno podľa predchádzajúcich ustanovení zásielku vydať príjemcovi ani vrátiť odosielateľovi, obstará dopravca jej uloženie; o uložení zásielky dopravca bez meškania vyrozumie odosielateľa. Náklady spojené so skladovaním hradí odosielateľ.

Článok IX.

Prepravené listiny

1. Prepravná listina ako prepravný doklad sprevádza zásielku až do jej vydania, prípadne likvidácie. Prepravnú listinu je povinný riadne vyplnenú odovzdať dopravcovi odosielateľ alebo je povinný údaje týkajúce sa zásielky dopravcovi poskytnúť a po zapísaní dopravcom ich podpisom potvrdiť.

2. Prepravná listina sa odovzdáva dopravcovi, ak nebolo dohodnuté inak spolu so zásielkou.

3. Prepravná listina musí obsahovať najmenej tieto údaje: a) názov (meno) odosielateľa a príjemcu,

b) obvyklé pomenovanie obsahu zásielky a jej obalu, c) počet kusov,

d) celkovú hmotnosť zásielky,

e) miesto nakládky a miesto vykládky,

f) dátum a potvrdenie prevzatia zásielky dopravcom a príjemcom, g) miesto pre výhrady dopravcu.

4. Prepravnou listinou vo vnútroštátnej cestnej nákladnej doprave je a) prepravný list vyplnený a odovzdaný odosielateľom,

b) dodací list, pokiaľ vyhovuje uvedeným podmienkam.

5. Ak sa nakladá alebo vykladá zásielka na viacerých miestach, je odosielateľ povinný odovzdať pre každú časť zásielky samostatnú prepravnú listinu.

6. Pre niektoré druhy prepráv môžu byť údaje prepravnej listiny zjednodušené.

Článok X. Záverečné ustanovenia

1. Tento prepravný poriadok je zverejnený na webovej stránke dopravcu.

2. Tento prepravný poriadok je platný odo dňa zverejnenia.

3. Všetky zmeny a doplnenia prepravného poriadku sú platné dňom ich zverejnenia.

V Zlatých Moravciach dňa 28.11.2022, Ing.Adam Bielik Konateľ spoločnosti